Habitat Platform

Het Habitat Platform ondersteunt Nederlandse organisaties die internationaal werken aan een duurzame leefomgeving door de uitwisseling van kennis en ervaring, het beschikbaar maken van goede praktijkvoorbeelden, bemiddeling bij het leggen van contacten en advisering.

Missie
waterputDe activiteiten van het Habitat Platform en de instrumenten die daarbij worden toegepast dragen bij aan het bereiken van de Millenniumdoelstellingen van de Verenigde Naties. In het bijzonder aan de verbetering van de woonomstandigheden in sloppenwijken en het vergroten van de toegang tot veilig drinkwater, de aanwezigheid van goede sanitaire voorzieningen en het besparen van energie. Het Habitat Platform baseert zich daarbij op de uitgangspunten van de VN Habitat Agenda. Een goede leefomgeving levert een belangrijke bijdrage aan andere ontwikkelingsdoelen zoals gezondheid, locale economische ontwikkeling, energiezuinige verlichting en milieubeheer, en bevolkingsparticipatie.

Platform
Het Habitat Platform is een ontmoetingsplaats voor organisaties die actief zijn op het brede terrein van habitat. Naast voorlichting en bewustwording van de (mondiale) habitatproblematiek richt het Habitat Platform zich vooral op kennisverspreiding en toepassing van innovatieve instrumenten met als speerpunten:

•Habitat Platform Zuid-Afrika

•Habitat Platform Midden- en Oost-Europa

•City Wide Approach

•Cities for people (best practices)

Comments are currently closed.