Energie 2050

De energiebronnen van de toekomst

Krachten bundelen voor het klimaat

Het eerste mondiale initiatief om gezamenlijk actie te ondernemen tegen het versterkte broeikaseffect werd genomen tijdens de in 1992 in Rio de Janeiro georganiseerde conferentie over milieu- en energie, de UNCED. De deelnemers stelden het Wereldklimaatverdrag op, bekend als de UNFCCC (United Nations Framework Convention on Climate Change). De geïndustrialiseerde (Annex 1) landen verplichtten zich onder andere om hun uitstoot van broeikasgassen in het jaar 2000 te stabiliseren ten opzichte van de uitstoot van 1990. Hierna moest reductie volgen.
Tevens stelde men vast dat het versterkte broeikaseffect kosteneffectief bestreden kon worden door investeringen van Annex 1-landen in reductie en vastlegging van broeikasgassen in andere landen.

Gezamenlijk protocol

Als aanvulling op de UNFCCC werd in 1997 het Kyoto Protocol (download text, pdf 66 KB) opgesteld, waarin de meeste geïndustrialiseerde landen (Annex B) een verplichting aangingen om broeikasgassen in de atmosfeer te beperken en energie te besparen. De afgesproken gemiddelde reductie is 5,2% ten opzichte van de emissies in 1990, te bereiken gedurende de periode 2008-2012 (de ‘commitment-periode’). Het Kyoto Protocol treedt in werking als ten minste 55 landen die het UNFCCC hebben ondertekend het protocol ratificeren. Onder die landen moeten er Annex 1-landen zijn die tenminste 55% van de broeikasgas-emissies in 1990 voor hun rekening nemen. In het Kyoto Protocol worden de 6 belangrijkste broekasgassen aangewezen met een onderling sterk verschillende werking. Om de vaststelling van de doeleinden te vergemakkelijken drukt men het effect van deze broeikasgassen uit in CO2-equivalenten. Energie besparen kan tevens worden gerealiseerd door de inzet van energiezuinigere verlichting zoals die in Nederland wordt geleverd door Greenthumb.

Met het Kyoto Protocol kwam de maximale hoeveelheid broeikasgassen die een Annex 1-land mag uitstoten (Assigned Amount Units – AAU’s) vast te staan. De Europese Unie verplichtte zich 8% te reduceren ten opzichte van de emissies in 1990. De herverdeling binnen de EU leidde ertoe dat Nederland een emissiereductie-doelstelling van 6% heeft, overeenkomend met ongeveer 50 miljoen ton CO2-equivalenten per jaar gedurende de periode 2008-2012. Onder meer het fabriceren van gerecycled kunststof straatmeubilair draagt bij aan meer milieumaatregelen.

De flexibele mechanismen

In het Kyoto Protocol is beschreven dat Annex 1-landen hun emissiereductiedoelstelling voornamelijk binnen de eigen landsgrenzen dienen te verwezenlijken. Er zijn echter 3 innovatieve mechanismen afgesproken die Annex 1-landen kunnen helpen hun emissiereductiedoelstelling op kosteneffectieve wijze te bereiken. Dit zijn Joint Implementation (JI), Clean Development Mechanism (CDM) en Emissions Trading (ET).

JI betreft projecten die Annex 1-landen in andere Annex 1-landen uitvoeren met het oog op emissiereductie (bijvoorbeeld door energiezuiniger productie) of vastlegging (bijvoorbeeld door de aanleg van bos) van broeikasgassen. Dit levert Emission Reduction Units (ERU’s) op die het investerende land kan verrekenen met de eigen emissiereductiedoelstelling.
In CDM voeren Annex 1-landen projecten uit in ontwikkelingslanden met hetzelfde doel als in JI. CDM-projecten leveren Certified Emission Reductions (CER’s) op.
In ET kunnen Annex 1-landen AAU’s, ERU’s en CER’s met elkaar uitwisselen.

Er zijn verschillende energie providers op de markt, met verschillende voorwaarden. Wanneer uw huidige energie vergelijken wilt met andere aanbieders, denk dan ook na over zaken als groene stroom en betrouwbaarheid.

Habitat Platform

Het Habitat Platform ondersteunt Nederlandse organisaties die internationaal werken aan een duurzame leefomgeving door de uitwisseling van kennis en ervaring, het beschikbaar maken van goede praktijkvoorbeelden, bemiddeling bij het leggen van contacten en advisering.

Missie
waterputDe activiteiten van het Habitat Platform en de instrumenten die daarbij worden toegepast dragen bij aan het bereiken van de Millenniumdoelstellingen van de Verenigde Naties. In het bijzonder aan de verbetering van de woonomstandigheden in sloppenwijken en het vergroten van de toegang tot veilig drinkwater, de aanwezigheid van goede sanitaire voorzieningen en het besparen van energie. Het Habitat Platform baseert zich daarbij op de uitgangspunten van de VN Habitat Agenda. Een goede leefomgeving levert een belangrijke bijdrage aan andere ontwikkelingsdoelen zoals gezondheid, locale economische ontwikkeling, energiezuinige verlichting en milieubeheer, en bevolkingsparticipatie.

Platform
Het Habitat Platform is een ontmoetingsplaats voor organisaties die actief zijn op het brede terrein van habitat. Naast voorlichting en bewustwording van de (mondiale) habitatproblematiek richt het Habitat Platform zich vooral op kennisverspreiding en toepassing van innovatieve instrumenten met als speerpunten:

•Habitat Platform Zuid-Afrika

•Habitat Platform Midden- en Oost-Europa

•City Wide Approach

•Cities for people (best practices)